Cài windows , phần mềm tại nhà Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang