Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ