Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang