Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ