Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang