Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang