Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang