Cài windows , phần mềm tại nhà Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang